"Монтажинженеринг" АД е сертифицирано по следните международно-признати стандарти:

EN ISO 9001:2015 - Система за управление на качеството;

EN ISO 14001:2015 - Системи за опазване на околната среда;

BS OHSAS 18001:2007 - Системи за управление на здравето и безопасността при работа;

EN 1090-1-2014; 1090-2-2014 - Системи за внедрен производствен контрол.


Съгласно действащата нормативна уредба в Република България "Монтажинженеринг" АД притежава удостоверения за изпълнение на следните видове строежи:

Първа група, Първа категория - Строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения;

Втора група, Трета категория - Строежи от транспортната инфраструктура;

Трета група, Първа категория - Строежи от енергийната инфраструктура;

Четвърта група, Първа категория - Строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническо строителство и опазването на околната среда;

Пета група - Отделни видове строително-монтажни работи в сектор "Строителство"


Дружеството е вписано в регистъра на Държавна Агенция за Метрологичен и Технически Надзор за изпълнение на инсталации с повишена опасност:

- поддържане, ремонтиране и преустройство на парни и водогрейни котли;
- съдове под налягане;
- тръбопроводи за водна пара и гореща вода;
- газови съоръжения и инсталации за природен газ или втечнени въглеводородни газове;
- изграждане на нефтопроводи и газопроводи.