„МОНТАЖИНЖЕНЕРИНГ” АД ИНФОРМИРА, ЧЕ НА 28.02.2017 Г. ПРЕДСРОЧНО ПРИКЛЮЧИ ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТ: „ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ В „МОНТАЖИНЖЕНЕРИНГ“АД” ПО ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ № BG16RFOP002-2.001-0157-C01 НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ

В резултат от изпълнение на проекта, „МОНТАЖИНЖЕНЕРИНГ” АД закупи високотехнологично оборудване – Автоматизирана пробивна линия на профили и планки със CNC управление, 1 брой, марка – Ficep, модел – Excalibur 12-1201DE; Автоматична двуколонна лентоотрезна машина, 1 брой, марка – Siloma, модел – OL 500/800 DG HP plus 1,5; Заваръчен апарат МИГ МАГ, 6 броя, марка – ESAB AB
модел –MIG 4004 I Pluse, на стойност 725 800.00 лева без ДДС, по Договор с избраните доставчици, от които 435 000.00 лева БФП.
Закупеното оборудване е доставено, монтирано и пуснато в експлоатация в производствения цех на предприятието, извършено е окончателно плащане към доставчика.

Публична покана за "Доставка, монтаж и пускане в редовна експлоатация на специализирано оборудване по обобобени позиции"
по Проект „Подобряване на производствения капацитет в „МОНТАЖИНЖЕНЕРИНГ“АД финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Изтеглете документите:

Публична покана

Оферта

Изисквания към офертите

Техническа спецификация

Декларация ЗУСЕСИФ

Проектодоговор

Методика за оценка

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ BG16RFOP002-2.001-0157-C01 НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ 2014-2020

На 20.06.2016 г. „МОНТАЖИНЖЕНЕРИНГ” АД сключи Договор BG16RFOP002-2.001-0157-С01 за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност, процедура BG16RFOP002-2.001: Подобряване на производствения капацитет в МСП, Инвестиционен приоритет 2.2.: Капацитет за растеж на МСП, Наименование на проекта: „Подобряване на производствения капацитет в "МОНТАЖИНЖЕНЕРИНГ" АД.

Срокът за изпълнение на Договора е 18 месеца.

Проектът стартира на 20.06.2016 г. и приключва на 20.12. 2017 г.

Проектът е на стойност 731 000 лева, като безвъзмездната финансова помощ в размер на 60% - 438 600 лв., се осигурява чрез средства от Европейския съюз; от тях 372 810 лева от ЕФРР и 65 790 лева национално финансиране.

Общата цел на проекта е повишаване конкурентоспособността на „МОНТАЖИНЖЕНЕРИНГ” АД и установяване на устойчив модел на растеж на неговия бизнес, за който има потенциал за развитие на местния и външния пазар. Проектът, с оглед специфичните цели предвижда повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал чрез внедряване на технологии за подобряване производствения процес, постигане на по-висока производителност, намаляване на производствените разходи и оптимизиране на производствената верига, повишаване на добавената стойност.

Дружеството стартира новия си уебсайт с нов по-модерен и функционален дизайн. Основната цел на "Монтажинженеринг" АД е да представи по-добре на своите клиенти основните направения, в които дружеството развива дейността си, да направи достъпна за по-широка аудитория актуална информация за изпълнените проекти, техния обхват и специфика.

Чрез новата си интернет страница "Монтажинженеринг" АД цели да постигне по-мащабно присъствие в интернет и трайно заемане на топ позиции в Google за конкретните дейности на дружеството, което да доведе до по-добро разпознаване на марката.